Förebyggande sjukpenning/Rehab MMR2

Förebyggande sjukpenning

Om du behöver avstå från att arbeta på grund av en medicinsk behandling eller rehabilitering kan du få förebyggande sjukpenning. Behandlingen eller rehabiliteringen ska syfta till att förebygga eller förkorta sjukdom.

Du kan få förebyggande sjukpenning om du:

  • har en ökad sjukdomsrisk eller en sjukdom som riskerar att påverka din arbetsförmåga.
  • på grund av behandlingen eller rehabiliteringen behöver avstå från arbete under minst en fjärdedel av din arbetstid per dag.
  • blivit ordinerad behandlingen av en läkare.
  • går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
  • är försäkrad i Sverige.

Läs mer på Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/forebyggande_sjukpenning

Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom (MMR 2)

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet omfattar bedömning och rehabilitering på specialistnivå enligt multimodal modell. Särskild hänsyn ska tas till samsjuklighet.

Målgrupperna är patienter med mycket komplex problematik bestående av:

  • Långvarig smärta med eller utan samsjuklighet
  • Utmattningssyndrom.
  • Patienterna ska ha fyllt 18 år och ha genomgått en allmänmedicinsk utredning i syfte att utesluta diagnoser som ska behandlas av annan specialist.

Patienter med enbart lätt till medelsvår psykisk ohälsa eller psykiatrisk sjukdom ska hänvisas till husläkarmottagning eller till den psykiatriska vården.

Lista på enheter med avtal:

https://vardutbud.vardgivarguiden.se/