Stadgar

Huvudvärksföreningen Stockholm (f. d. Migränföreningen i Stockholms län) 2020-03-30

* Notering: Eftersom Svenska Migränförbundet bytte namn till Huvudvärksförbundet förra året beslöt Migränföreningen i Stockholms län på sitt årsmöte den 29 mars 2017, att byta namn till Huvudvärksföreningen Stockholm, en länsförening i Huvudvärksförbundet. Den enda ändringen i stadgarna är namnändringen av förenings- och förbundsnamnen.

Stadgar för Huvudvärksföreningen Stockholmen länsförening i Huvudvärksförbundet.

 • 1 Föreningens namn

Föreningens namn ska vara Huvudvärksföreningen Stockholm.

 • 2 Föreningens ändamål

Föreningen är ansluten till Huvudvärksförbundet och godtar förbundets stadgar och ändamål i § 2. Föreningens ändamål är att bedriva verksamhet som sprider information om migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk, sammanföra/stödja medlemmar samt att arbeta i Stockholms län och intressepolitiskt inom Region Stockholm.

Föreningen ska i sin verksamhet vara religiöst och partipolitiskt obunden.

 • 3 Medlemskap

Medlemmar i föreningen är enskilda personer som bor där föreningen har sitt säte och betalat årsavgift till Huvudvärksförbundet. Årsavgift betalas vid inträde och därefter årligen vid tid som fastställs av förbundsstyrelsen. Förbundsstämman fastställer årsavgiftens storlek.

Föreningens årsmöte kan besluta att ta ut särskild årsavgift från medlemmarna för föreningens verksamhet.

 • 4 Föreningens organisation

Föreningen har sitt säte i Stockholms län.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser styrelse som är föreningens beredande och verkställande organ.

 • 5 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är den 1 januari – 31 december.

 • 6 Årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas varje år senast den 1 april.

Kallelse till årsmöte meddelas medlemmarna minst två veckor före mötet. Dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse, motioner samt förslag från valberedning tillhandahålls på mötet eller utsändes på begäran.

Alla medlemmar, som har betalat sin medlemsavgift innan årsmötet öppnas har yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje medlem har endast en röst genom personlig närvaro.

Årsmötet väljer styrelse, som ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsen väljs på 2 år. Ordförande väljs av årsmötet, kassör och sekreterare väljs på det konstituerande mötet. Ordförande och kassör bör väljas växelvis.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Årsmötets behöriga utlysande
 4. Val av mötespresidium
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två justerare
  d) rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Behandling av motioner
 9. Eventuella frågor väckta av styrelsen
 10. Fastställande av eventuell extra årsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Fråga om ev arvode till styrelsen
 13. Val av styrelse
  a) ordförande, 2 år
  b) ev övriga styrelseledamöter, 2 år
  c) ev ersättare, 1 år
  d) val av en revisor och en revisorsersättare för ett år
 14. Val av ombud till Huvudvärksförbundets stämma
 15. Val av valberedning
 16. Medlemmarnas frågestund
 17. Mötets avslutas

Styrelsens ledamöter är röstberättigade utom i frågor som berör ansvarsfrihet, det gångna verksamhetsårets ekonomiska förvaltning och verksamhet samt val av revisorer.

Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal ska mötesordföranden fälla utslag. Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal skall lotten fälla utslag.

 • 7 Motioner

Varje enskild medlem ansluten till Huvudvärksföreningen Stockholm har motionsrätt till föreningen. Motion ska vara skriftlig och inlämnad till föreningens styrelse senast två veckor före mötet.

 • 8 Styrelse

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i Huvudvärksförbundet. Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut.

Styrelsen sammanträder snarast efter årsmötet för konstituering. Styrelsen ska utse firmatecknare, föreningen ska tecknas av två i förening.

Styrelsen ska till Huvudvärksförbundet översända årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan samt uppgifter på förtroendevalda i föreningen senast den 1 maj varje år.

 • 9 Valberedning

Vid årsmötet utses en valberedning bestående av minst två personer samt en ersättare, med uppgift att förbereda nästa årsmötes valfrågor.

 • 10 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och verksamhet utses på årsmötet en revisor. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och överlämnas till revisorn. Revisorn ska avlämna berättelse senast 2 veckor före årsmötet.

 • 11 Stadgeändring

Beslut om ändring av föreningsstadgarna kan enbart ske vid ordinarie eller extra årsmöte. För beslut om stadgeändring krävs 2/3-dels majoritet. Beslutet ska för att vara giltigt anmälas till förbundsstyrelsen.

Tvist angående tolkning av föreningens stadgar hänskjuts till förbundsstyrelsen som avgör frågan efter hörande av föreningens styrelse.

 • 12 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning ska för att vara giltigt fattas vid två årsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

Tillgångar och handlingar överlämnas till Huvudvärksförbundet, som ska använda tillgångarna för uppgifter inom länsföreningens verksamhetsområde.

(Dessa stadgar antogs vid årsmötet 2020-03-25)