Vår verksamhet 2018


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
     

Huvudvärksföreningen Stockholm, en länsförening i Huvudvärksförbundet, bildades i maj 1994, under namnet Migränföreningen i Stockholms län, som en ideell och politiskt obunden organisation. Föreningen är till för personer som har olika typer av huvudvärk (migrän, spänningshuvudvärk, Hortons huvudvärk etc.), deras anhöriga och intresserade. Vid årsskiftet 2018-2019 hade föreningen 985 medlemmar.

Huvudvärksföreningen Stockholm arbetade under 2018 med följande verksamheter:

Medlemsvärvning
En viktig uppgift är att arbeta för att få fler medlemmar och detta har vi bland annat gjort genom att ha informationsmaterial, foldrar, böcker och tidningen HuvudJournalen tillgänglig på så många platser som möjligt. Vi har också deltagit i evenemang för att synas bland allmänheten. Vår hemsida och Facebook-sida har också hjälpt oss i vårt arbete med att få nya medlemmar. Förutom vanligt medlemskap erbjuder vi medlemskap för familjemedlemmar, unga personer under 30 år samt supportermedlemskap och kampanjmedlemskap.

Föreläsningar/kurser
anordnade av Huvudvärksföreningen

Föreläsningar vardagskvällar 

 • Näringslära och kost, del 1 – Marina Olai, dietist från Danviks Rehab, föreläste om näringslära och kostråd kring näringsbehov vid huvudvärk och migrän (10 april).
 • Migrän – en av våra stora folksjukdomar – Föreläsning i samarbete med Folkuniversitetet Stockholm. Vilka symtom kännetecknar migrän och andra huvudvärkssjukdomar? Finns det olika behandlingsalternativ samt vilka nyheter finns på området? Föreläsare Anna Sundholm, biträdande överläkare och specialist vid Neurologiska kliniken, Karolinska Universitets-sjukhuset Huddinge och doktorand vid Karolinska Institutet (3 maj).
 • Vad kan neurologen göra för huvudvärkspatienten? – Föreläsning i samarbete med Folkuniversitetet Stockholm. Olika aspekter på migrän och annan svår huvudvärk. Diagnostik, utredning och nya behandlingsmetoder, hur migrän påverkar arbete, familj och sociala aktiviteter. Föreläsare Tor Ansved, docent i neurologi vid Karolinska Institutet, verksamhetschef på Neurology Clinic (12 september).
 • Näringslära och kost, del 2 – Marina Olai, dietist från Bragée Kliniker, föreläste om näringslära och kostråd kring näringsbehov vid huvudvärk och migrän (4 oktober).
 • Huvudvärk och stress – Elias Palma, sjukgymnast från Bollmora Rehab, föreläste och ledde övningar. Vad är stress? På vilket sätt reagerar kroppen och hjärnan av stress? Vilka strategier har kroppen och hjärnan utvecklat för att hantera stress? Föreläsningen handlade om Tension Release Exercise (TRE), en metod för självhjälp. Övningarna i TRE påverkar nervsystemets funktion för stressreglering (6 november).
 • Anhörigträff – Marie Lundberg, föreningens ordförande, skulle tala om hur sjukdomen påverkar anhöriga och hur anhöriga kan vara till hjälp och stöd. (27 november). På grund av för få anmälda beslutades skjuta upp träffen till ett senare tillfälle.

Frukostmöten på lördagar

 • Andning och huvudvärk – Per Söder, yogainstruktör, författare och grundare till Migränyoga, föreläste om andningens roll för både spänningshuvudvärk och migrän. Per, som utbildar sig till instruktör i Medveten andning, pratade om hur ”dålig” andning kan generera huvudvärk samt lät deltagarna testa andningstekniker som kan förebygga och lindra huvudvärk (3 feb).

Huvudvärksskola/samtalsgrupp

Föreningen haft tre kursomgångar, med huvudvärksskola/samtalsgrupp för medlemmar med migrän och annan huvudvärk. (Fyra kurser planerades men på grund av reducerat bidrag från HSN kunde endast tre genomföras.) Varje grupp har träffats fyra gånger. Huvudvärksskolan tar upp ämnesområden som symtom, olika behandlingsalternativ samt livsstilsfaktorer och stresshantering. Grupperna har varit mycket uppskattade och fått fina utvärderingar. Kursledare: Marie Lundberg, föreningens ordförande.

Helgläger med huvudvärksskola
Att få möjlighet att under en helg träffa andra som också har migrän eller svår huvudvärk, utbyta erfarenheter, lära sig mer om vad som händer under en attack, mediciner, behandlingar, stress och stresshantering, att dessutom kunna komma iväg hemifrån, lämna vardagsstressen, komma till en inspirerande miljö på Tollare folkhögskola och ha helpension med ordnade måltider och fikapauser. Denna gång prioriterades yngre medlemmar med eller utan små barn eftersom de kan ha svårt att komma på våra ordinarie huvudvärksskolor (lördag-söndag 20-21 oktober). Medverkande:

 • Marie Lundberg, kursledare.
 • Elias Palma, sjukgymnast från Bollmora Rehab, föreläste om olika förebyggande behandlings-metoder för migrän och annan huvudvärk, som andning, stressreducering genom TRE Tension Release Exercise, samt ledde praktiska övningar.
 • Per Söder, yogainstruktör och ledare för migränyogagrupper, Yogamottagningen, föreläste om huvudvärksyoga och ledde praktiska övningar.

Återträff för huvudvärksskola
De som deltagit i huvudvärksskola mellan 2016 och 2018 inbjöds att delta. Medverkande var kursledare Marie Lundberg och sjukgymnast Gunilla Åsdal, Neurology Clinic (12 november).

Bokcirkel för daglediga
En cirkel har genomförts både vår- och hösttermin. Ewa Bäckström ledde cirkeln som på våren hade fem träffar och på hösten fyra.

Keramik
Kursen Keramik – Prova på att dreja, i samarbete med keramiker Yvonne Svensson, erbjöds fyra gånger. Två kurser startade, en under hösten och en under våren.

 

Samarbeten/samverkan/representation
med Huvudvärksförbundet
Stockholm. Två personer från vår styrelse ingår som ordinarie ledamot respektive ersättare i förbundsstyrelsen.

 

med andra organisationer/föreningar/nätverk
HSO i Stockholms län/Funktionsrätt Stockholms län
Vi har haft ett regelbundet samarbete med HSO/Funktionsrätt Stockholms län under året, bland annat genom deltagande i gemensamma möten. Föreningens ordförande, Marie Lundberg, är ledamot i Fokusgrupp smärta. Hon har deltagit i ordförandestämmor och årsmöten (extra årsmöte 12 mars och ordinarie årsmöte 15 maj).

HSO Stockholms stad
Föreningen ansökte om medlemskap och valdes in som medlem 32 samt presenterades på årsmötet (5 april).

Neurogruppen
Nätverket har träffats sju gånger under året, varav en gång på KS Råd- & stödenheten/äldre. Ett ordförandemöte hölls 19 november. Neurogruppen är en samverkansgrupp där vi tillsammans med andra patientföreningar inom området för neurologi diskuterar gemensamma frågor. Syftet är främst att nå större möjligheter till intressepolitisk påverkan gentemot SLL. I nätverket ingår Epilepsiföreningen, Strokeföreningen, Parkinsonföreningen, Hortonföreningen, Neuroförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Huvudvärksföreningen. Arbetsgrupper, där vår ordförande ingår, har bildats: specialiserade vårdcentraler, patientskolor.

 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Neurologiska kliniken
Till ett av Neurogruppens möten var Petra Björk inbjuden. Hon hade inbjudits för att redovisa för förändringar i organisationen för Råd- och Stödenheten på KS. Enheten riskerade att försvinna och det gjorde den också.

 • Mats Åkesson, vice ordförande i föreningen, har deltagit i möten om det kvalitetsregister för vaskulär huvudvärk som håller på att utvecklas. Mats är:
 • Patientrepresentant i styrgruppen för utformande av kvalitetsregister, Neuroregistret för svåra vaskulära sjukdomar, på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
 • Ledamot i referensgruppen för utformande av Nationellt kvalitetsregister
 • Ledamot i styrgruppen för Tema Neuro patientflöde huvudvärk på KS Huddinge.
 • Ersättare i styrelsen för Funktionshindersdelegationen, som representant för Funktionsrätt Sverige. I delegationen ingår också Lika Unika och Nätverket för Unga För Tillgänglighet (NUFT).

Danderyds Sjukhus, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
Sektionen för högspecialiserad smärtrehabilitering och försäkringsmedicin inom Rehabiliterings-medicinska Universitetskliniken anordnar samverkansmöten för information och diskussion med brukarorganisationerna. Föreningen försöker delta i dessa möten.

Danvik Rehab och Kiropraktik
Danvik Rehab är en landstingsanknuten rehabmottagning. De började hösten 2016 med huvudvärksskola.  Föreningens ordförande, Marie Lundberg, har föreläst ur patientföreningens perspektiv med egen erfarenhet, vid en av träffarna i varje kurs.

Yogamottagningen
Samarbete med Per Söder, yogainstruktör på Yogamottagningen, som erbjuder kvälls- och veckoslutskurser samt föreläsningar om andning, migränyoga etc.

Folkuniversitetet Stockholm
Två forskningsföreläsningar på temat folkhälsa har hållits.

ABF Stockholms län/ABF Stockholm
Utbildning för förtroendevalda. Seminarier. Deltagande i studiekommittén (4-5 möten per år) för att göra gemensamma utbildningsprogram. Föreningen representerades på ABF:s årsmöten.

 

Skrivelser/synpunkter/frågor
HSO/Funktionsrätt Stockholms län:

 • Inför HSO/Funktionsrätt Stockholms läns politikerdebatt i maj inför valet, då landstingspolitiker uppmanades att svara på frågor, kompletterade föreningen med egna frågor som vi skickat till utvalda landstingspolitiker redan i slutet av 2017, inför valet i september 2018, och som vi därefter publicerat på vår hemsida.

Utbildning för förtroendevalda 
HSO/Funktionsrätt Stockholms läns – seminarier/kurser:

Representanter för föreningens styrelse har under året 2018 deltagit i flera av HSO/Funktionsrätts seminarier:

 • Nya Dataskyddslagen GDPR (9 april)
 • Tillsammans för barn och ungdomar, samarbetsprojekt/nätverk för föreningar (12 april)
 • Lär känna HSO/Funktionsrätt/Vårmingel (26 april)
 • Möt dina landstingspolitiker (31 maj)
 • Paneldebatt – Funktionshinderfrågor (21 augusti)
 • Hälso- och sjukvården 2040 (24 september)
 • 1 Webbdirektivet som verktyg (4 oktober)
 • Politisk påverkan, Mårten Jansson (5 oktober)
 • 2 Digital kommunikation (11 oktober)
 • Nätverksträff barn/unga (22 oktober)
 • Vintermingel (5 november)
 • Hälso- och sjukvård (8 november)

HSO Stockholms stad
Skolkonferens i ABF-huset (29 maj)

Paneldebatt – Funktionshindersfrågor (21 augusti)

ABF Stockholms län/ABF Stockholm
Studiekonferens (26 september)

 

Övrigt (Övriga seminarier)

 
Huvudvärksförbundet
Föreningen deltog i förbundets kurs i GDPR och seminarium ”Inspiration” under Förbundsstämman helgen 26-27 maj.

Föreningssupport (FS) 
Föreningen har deltagit i FS kurs i registervård och GDPR.

Tollare kurs och konferens
Utbildning i styrelsearbete för föreningens styrelseledamöter (sju deltog) med kursledare från Centrum för Ideellt Ledarskap (24-25 november).  Kursen bekostades av ABF:s bidrag för verksamhetsutveckling.

Naprapathögskolan

En representant för föreningen har tidigare besökt Naprapathögskolan och informerat om föreningens arbete.  De är intresserade av samarbete och har ombetts komma in med ett förslag.

 

Påverkansarbete
Kontakt/möten med landstingspolitiker, representanter för vården etc.

Efter SKL:s Fokusrapport Nationellt uppdrag – Smärta som kom i december 2016 kontaktade föreningen de politiker inom SLL som vi tidigare haft kontakt med. Vården för människor med svår huvudvärk fanns med bland de områden som valdes ut till fokusområden, dvs. områden som särskilt bedömdes behöva förbättringar.

 • Primärvårdsmöte med rehabmottagningar inom neurologi och Akademiska Vårdcentraler (AVC) (17 januari). Marie Lundberg och Jay Lewis, Danvik Rehab och Kiropraktik, medverkade. Vårt främsta önskemål var att huvudvärksskolor skulle inrättas inom primärvården. Enligt deltagande representanter måste det finnas forskningsevidens för att komma igång med huvudvärksskolor.
 • Fokusgruppsmöte, SLL, (13 februari) som handlade om att man vill ha ett breddat patientperspektiv genom så kallade partnerskap, till exempel patient – läkare, för att stärka patientens roll. Ordet partner signalerar att man ska betraktas som två likvärdiga parter. Troligtvis kommer man att värdesätta patientföreningarnas roll på ett annat sätt också.
 • Möte med läkaren Bo Bertilson, Karolinska Institutet, (13 februari). Han vill samla olika patientorganisationer (ett femtiotal) som har patienter med diffus smärta utan direkt orsak, till ett möte 14 mars. I många fall finns skador på skelettet som orsakar denna smärta. Bertilson vill bygga upp en databas över dessa patienter som ska ligga till grund för forskning. Vi kontaktade honom efter mötet för att få information om vad som hände.
 • Hearing i Landstingshuset i samarbete med KD (14 mars) för att belysa hur det står till med vården för dem som har svår huvudvärk. Underlag för innehållet i hearingen var bland annat resultatet av den enkät som genomförts bland deltagarna i våra HV-skolor.
  Föreningens ordförande Marie Lundberg inledde tillsammans med Ella Bohlin (KD). Övriga medverkande var:

Anna Karin Wallberg (Huvudvärksförbundets ordförande) om behovet av nationella riktlinjer

Frida de Maré (patient) om livet med kronisk migrän

Ingela Nilsson Remahl (neurolog): Migrän, en kronisk neurologisk sjukdom

Tor Ansved (neurolog): Vad kan neurologen göra för huvudvärkspatienten?

Möte med Susanne Nordling (MP) den 22 mars. Eftersom huvudvärk är ett så vanligt hälsoproblem föreslog hon att det skulle anordnas en hearing inom Landstinget.

Jay Lewis (sjukgymnast) om Danvik Rehabs huvudvärksskola

Mats Ek (medicinsk sakkunnig, HSF): Huvudvärksvården i SLL – nu och i framtiden

 

 • Politikerutfrågning med HSO/Funktionsrätt Stockholms län (31 maj). Vi kompletterade med föreningens egna frågor till politikerna.

 

 • Järvaveckan, den alternativa politikerveckan, 9-17 juni. Föreningen medverkade kl 18-20 (14 juni).

 

 • SKL:s fokusrapport Uppdrag – Smärta gav också upphov till en interpellation från Petra Larsson (S) till landstingsfullmäktige. En splittrad vårdkedja för patienter med långvarig smärta. Hon ställde frågor om vilka åtgärder Alliansen tänker vidta efter SKL:s utvärdering av smärtvården i Stockholm och om de tänker påbörja arbetet med specifika vårdprogram för olika smärttillstånd. Interpellationen besvarades av Ella Bohlin (KD).

Frågor till landstingspolitiker inför valet  
Inför valåret 2018 ställde vi följande skriftliga frågor till landstingspolitikerna:

 • På vilket sätt vill ditt parti förbättra primärvården så att den bättre tar hand om vanliga folkhälsoproblem som huvudvärk och migrän?
 • Vilka rehabiliteringsmöjligheter vill ditt parti medverka till för att förbättra för oss som lider av svår huvudvärk?

Partierna svarade per 31 januari 2018. Svar kom från S, MP, M, L, KD, V och finns på vår hemsida. Svaren har spridits till medlemmarna.

Före valet ställde även vårt förbund frågor till politiker i landstingen.

1) Hur vill ditt parti hjälpa människor i regionen/landstinget med migrän och svår huvudvärk? Svar i % samt andel som markerat alternativet.

 • Utbilda personal inom primärvården (92 %), 7/8 markerade alternativet.
 • Utveckla regionalt vårdprogram för personer med huvudvärks- och/eller migrändiagnoser (76 %), 5/8.
 • Etablera regionala huvudvärksenheter eller motsvarande med uppdraget och nödvändiga resurser att utbilda och utveckla primärvården i omhändertagandet av personer med huvudvärks- och/eller migrändiagnoser (84 %), 6/8.

2) Vad vill ditt parti göra i regionen/landstinget i den kommande mandatperioden så att personer med kronisk migrän och andra former av svår huvudvärk får tillgång till adekvat specialistvård?

 • Utbilda personal inom primärvården (84 %), 6/8
 • Utveckla regionalt vårdprogram för personer med huvudvärks- och/eller migrändiagnoser (76 %), 5/8
 • Etablera regionala huvudvärksenheter eller motsvarande med uppdraget och nödvändiga resurser att hantera patienter remitterade från primärvård (84 %), 6/8
 • Införa/utvidga befintligt vårdval med specialistbehandling för huvudvärks- och migränsjukdomar (54 %), 5/8

Svar kom från M, C, L, KD, S, MP, V, SD.

Vänsterpartiets motion om att inrätta huvudvärksskolor inom SLL har behandlats inom landstinget flera gånger under året.

31/5                    Tjänsteutlåtande Barbro Naroskyn, Hälso- och sjukvårdsdirektör

14/6                    Sammanträde i programberedning Folkhälsa och psykiatri

19/6                    Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden

6/11                    Sammanträde i Landstingsstyrelsen

20/11                  Sammanträde i Landstingsfullmäktige

På det sista sammanträdet debatterades motionen och efter votering beslutade man enligt Alliansens förslag – att inte inrätta huvudvärksskolor.

Förbundets frågor och politikernas svar (tillsammans med förbundets och Huvudvärkssällskapets skrivelse till Socialstyrelsen om Nationella riktlinjer) användes som underlag till det uppföljande mötet med de politiska sekreterarna inom den blågröna majoriteten 5 december.  De menade att det inte var politikernas roll att styra vården och att det mycket väl går att starta verksamheter som huvudvärksskolor och huvudvärksmottagningar. Vi framförde att vården inte startar åtgärder innan det finns evidens att de ger effekt. De lovade återkomma med svar på våra frågor.

 • Vilka Huvudvärksskolor inom Primärvård, Primärvårdsrehab finns?
 • Vilka tjänstemän ska vi kontakta i ärendet?

Vi fick inte svar på frågorna under 2018.

Övrigt

European Migraine Day of Action – 12 september

Dagen uppmärksammades genom en föreläsning av Tor Ansved ”Vad kan neurologen göra för huvudvärkspatienten?” i samarbete med Folkuniversitetet Stockholm.

Podcast – HeadPodd
Förbundets HeadPodd avsnitt 7 handlade om huvudvärksskolor. Helena Elliott intervjuade Marie Lundberg om hennes arbete med föreningens huvudvärksskolor samt en deltagare om Monicha Noréns huvudvärksskola.

Enkäter

En enkät hade sänts ut till samtliga deltagare i föreningens huvudvärksskolor 2016-2018. 81 svar inkom. Resultatet presenterades på Hearingen i Landstingshuset 14 mars. Det mycket positiva resultatet visade bland annat hur cirka 70 % av deltagarna tyckte att de fått ökade kunskaper inom många områden.

Forskningsstudie

Vi fick information om en forskningsstudie (från Novartis) hos Tor Ansved om patienter som tidigare avbrutit förebyggande migränbehandling. Uppgifter om 2464 patienter från flera länder (varav 140 i Sverige) har samlats i en databas.

 

Information 

Huvudvärksföreningen Stockholms informationsfolder
Föreningen har en egen folder som är lättillgänglig och informativ. Den uppdaterades i samband med namnbytet till Huvudvärksföreningen 2017. Under året har en ny rollup framställts, som ska användas vid olika evenemang.

 

Huvudvärksförbundets rikstäckande medlemstidning – HuvudJournalen

Tidskriften skickas ut fyra gånger om året till alla medlemmar i hela landet. Våra aktiviteter finns med i samtliga nummer utgivna under året.

HuvudNytt

Förbundets nya satsning för intern kommunikation. Ska gå till förtroendevalda i alla förbundets föreningar för att sprida goda exempel.

Huvudvärksförbundets informationsflyer och diagnosblad

Flyer och diagnosblad: Spänningshuvudvärk, Migrän, Hortons huvudvärk, Arnold Chiari, Huvudvärk hos barn och unga samt migrän/huvudvärksdagbok för vuxna och för barn/unga delas ut i samband med aktiviteter och andra interna och externa evenemang och samarbeten.

Huvudvärksförbundets kampanj – #FörHuvudsaken

En informationskampanj, både traditionell i dokumentform och via sociala medier, startade i augusti och pågick under höstterminen. Migrändagen 12 september uppmärksammades speciellt.

Föreningens kampanj – ABC (Apotek-Bibliotek-Centrum)

Under hösten la vi ut informationsfoldrar, medlemstidningar och ”glömde” flyers på olika lämpliga ställen runt om i samhället.

Information till ansvariga inom skolhälsovården i alla länets kommuner

Föreningen har kontaktat dessa och informerat om vårt material om huvudvärk hos barn och ungdomar för vidarebefordran till skolsköterskor.

Medlemsinformation

Samtliga medlemmar har under året fått två nyhetsbrev, där föreningens program presenterats. De medlemmar som har uppgett e-postadress har även fått påminnelser och mer information om kommande aktiviteter. Alla nya medlemmar får ett välkomstmejl/brev.

 

Hemsidanwww.migrania.se.

Hemsidan innehåller information om föreningen och aktuella aktiviteter, nyheter om forskning och senaste nytt om huvudvärk samt information om olika huvudvärkssjukdomar och behandlingsformer.

 

Sociala medier – Facebook och Instagram

Föreningen har en grupp och sida på Facebook som heter ”Huvudvärksföreningen Stockholm” och ett Instagramkonto med samma namn.

Medlemsförmåner

Föreningen har ett antal medlemsrabatter annonserade via hemsidan.

 

 

 

Kontakter med medier

Genom en kontakt som Fredrik Mellberg på Svenska Dagbladet (SvD) tog med föreningens ordförande initierades en artikelserie, ”Den dolda migränen”. Den startade 8 juli i SvD och publicerades både digitalt och i pappersversion. Totalt publicerades 14 artiklar, varav en handlade om vår huvudvärksskola och både cirkelledare och deltagare intervjuades. En artikel var en debattartikel som förbundsordförande Anna Karin Wallberg skrivit. Två filmer med egenberättelser fanns tillgängliga för prenumeranter. I anslutning till artikelserien skrev DN om huvudvärk på sin ledarsida och Mattias Linde intervjuades om ökad huvudvärk hos ungdomar och den nya diagnosen ”sannolik migrän”.

 

Föreningsbidrag/Landstingsbidrag
Landstingsbidrag har beviljats på samma nivå som tidigare år. Föreningen har dessutom fått ett bidrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden för att anordna huvudvärksskolor/samtalsgrupper samt ett bidrag till Tollarelägret med huvudvärksskola.

Bidrag från SPSM
Via Tollare folkhögskola fick vi bidrag för genomförande av Tollarelägret från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).

Bidrag från ABF
Vi har fått verksamhetsbidrag från ABF som grundar sig på vår inrapportering av aktiviteter.  Vi har även fått bidrag för verksamhetsutveckling.

Styrelsemöten
Under året har styrelsen haft 9 protokollförda styrelsemöten, ett ordinarie årsmöte och därpå följande konstituerande möte.

Styrelsen
Föreningens styrelse har under året bestått av:

Ordförande                                    Marie Lundberg
Vice ordförande                            Mats Åkesson
Vice ordförande                            Ewa Bäckström
Kassör                                             Britta Hjort Ekström
Sekreterare                                    Kerstin Svedberg
Ledamot                                         Anna Smidhammar
Ledamot                                         Frida de Maré                                Entledigad 2019-01-21

Suppleant                                       Leonore Nyström

Suppleant                                       Marie Korsén
Suppleant                                       My Foster
Suppleant                                       Rim Araz
Suppleant                                       Ulrika Westin

Revisor                                            Stig Privén
Revisorssuppleant                       Inger Bodin

 

Årsmöte
Årsmötet hölls 28 mars 2018, med årsmötesordförande Annika Hässler, ordförande i HSO i Stockholms län/Funktionsrätt Stockholms län.

 

Kansli

Lisa Ståhl har under året varit deltidsanställd (50 %) på föreningens kansli. Marie Lundberg har arbetat som timanställd ledare för huvudvärksskola/samtalsgrupp. Yvonne Sandin har varit timanställd för att sköta föreningens ekonomi och Ewa Bäckström har varit timanställd ledare för bokcirkeln.

Huvudvärksföreningen Stockholms kansli finns i Funktionsrätt Stockholms läns lokaler, Sankt Göransgatan 84, 3 trappor. Konferenslokaler/aktivitetslokaler i porten bredvid, ÅttiotvåAn, Sankt Göransgatan 82 A, används för föreningsaktiviteter.

 

Stockholm den 6 mars 2019

Marie Lundberg                                     Mats Åkesson              Ewa Bäckström

Kerstin Svedberg                                Britta Hjort Ekström       Anna Smidhammar

Frida de Maré

 

Huvudvärksföreningen Stockholms, S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm
Tel: 0704-83 60 07, e-post: kansliet@migrania.se hemsida: www.migrania.se

 

Vår verksamhet 2018


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
     

Huvudvärksföreningen Stockholm, en länsförening i Huvudvärksförbundet, bildades i maj 1994, under namnet Migränföreningen i Stockholms län, som en ideell och politiskt obunden organisation. Föreningen är till för personer som har olika typer av huvudvärk (migrän, spänningshuvudvärk, Hortons huvudvärk etc.), deras anhöriga och intresserade. Vid årsskiftet 2018-2019 hade föreningen 985 medlemmar.

Huvudvärksföreningen Stockholm arbetade under 2018 med följande verksamheter:

Medlemsvärvning
En viktig uppgift är att arbeta för att få fler medlemmar och detta har vi bland annat gjort genom att ha informationsmaterial, foldrar, böcker och tidningen HuvudJournalen tillgänglig på så många platser som möjligt. Vi har också deltagit i evenemang för att synas bland allmänheten. Vår hemsida och Facebook-sida har också hjälpt oss i vårt arbete med att få nya medlemmar. Förutom vanligt medlemskap erbjuder vi medlemskap för familjemedlemmar, unga personer under 30 år samt supportermedlemskap och kampanjmedlemskap.

Föreläsningar/kurser
anordnade av Huvudvärksföreningen

Föreläsningar vardagskvällar 

 • Näringslära och kost, del 1 – Marina Olai, dietist från Danviks Rehab, föreläste om näringslära och kostråd kring näringsbehov vid huvudvärk och migrän (10 april).
 • Migrän – en av våra stora folksjukdomar – Föreläsning i samarbete med Folkuniversitetet Stockholm. Vilka symtom kännetecknar migrän och andra huvudvärkssjukdomar? Finns det olika behandlingsalternativ samt vilka nyheter finns på området? Föreläsare Anna Sundholm, biträdande överläkare och specialist vid Neurologiska kliniken, Karolinska Universitets-sjukhuset Huddinge och doktorand vid Karolinska Institutet (3 maj).
 • Vad kan neurologen göra för huvudvärkspatienten? – Föreläsning i samarbete med Folkuniversitetet Stockholm. Olika aspekter på migrän och annan svår huvudvärk. Diagnostik, utredning och nya behandlingsmetoder, hur migrän påverkar arbete, familj och sociala aktiviteter. Föreläsare Tor Ansved, docent i neurologi vid Karolinska Institutet, verksamhetschef på Neurology Clinic (12 september).
 • Näringslära och kost, del 2 – Marina Olai, dietist från Bragée Kliniker, föreläste om näringslära och kostråd kring näringsbehov vid huvudvärk och migrän (4 oktober).
 • Huvudvärk och stress – Elias Palma, sjukgymnast från Bollmora Rehab, föreläste och ledde övningar. Vad är stress? På vilket sätt reagerar kroppen och hjärnan av stress? Vilka strategier har kroppen och hjärnan utvecklat för att hantera stress? Föreläsningen handlade om Tension Release Exercise (TRE), en metod för självhjälp. Övningarna i TRE påverkar nervsystemets funktion för stressreglering (6 november).
 • Anhörigträff – Marie Lundberg, föreningens ordförande, skulle tala om hur sjukdomen påverkar anhöriga och hur anhöriga kan vara till hjälp och stöd. (27 november). På grund av för få anmälda beslutades skjuta upp träffen till ett senare tillfälle.

Frukostmöten på lördagar

 • Andning och huvudvärk – Per Söder, yogainstruktör, författare och grundare till Migränyoga, föreläste om andningens roll för både spänningshuvudvärk och migrän. Per, som utbildar sig till instruktör i Medveten andning, pratade om hur ”dålig” andning kan generera huvudvärk samt lät deltagarna testa andningstekniker som kan förebygga och lindra huvudvärk (3 feb).

Huvudvärksskola/samtalsgrupp

Föreningen haft tre kursomgångar, med huvudvärksskola/samtalsgrupp för medlemmar med migrän och annan huvudvärk. (Fyra kurser planerades men på grund av reducerat bidrag från HSN kunde endast tre genomföras.) Varje grupp har träffats fyra gånger. Huvudvärksskolan tar upp ämnesområden som symtom, olika behandlingsalternativ samt livsstilsfaktorer och stresshantering. Grupperna har varit mycket uppskattade och fått fina utvärderingar. Kursledare: Marie Lundberg, föreningens ordförande.

Helgläger med huvudvärksskola
Att få möjlighet att under en helg träffa andra som också har migrän eller svår huvudvärk, utbyta erfarenheter, lära sig mer om vad som händer under en attack, mediciner, behandlingar, stress och stresshantering, att dessutom kunna komma iväg hemifrån, lämna vardagsstressen, komma till en inspirerande miljö på Tollare folkhögskola och ha helpension med ordnade måltider och fikapauser. Denna gång prioriterades yngre medlemmar med eller utan små barn eftersom de kan ha svårt att komma på våra ordinarie huvudvärksskolor (lördag-söndag 20-21 oktober). Medverkande:

 • Marie Lundberg, kursledare.
 • Elias Palma, sjukgymnast från Bollmora Rehab, föreläste om olika förebyggande behandlings-metoder för migrän och annan huvudvärk, som andning, stressreducering genom TRE Tension Release Exercise, samt ledde praktiska övningar.
 • Per Söder, yogainstruktör och ledare för migränyogagrupper, Yogamottagningen, föreläste om huvudvärksyoga och ledde praktiska övningar.

Återträff för huvudvärksskola
De som deltagit i huvudvärksskola mellan 2016 och 2018 inbjöds att delta. Medverkande var kursledare Marie Lundberg och sjukgymnast Gunilla Åsdal, Neurology Clinic (12 november).

Bokcirkel för daglediga
En cirkel har genomförts både vår- och hösttermin. Ewa Bäckström ledde cirkeln som på våren hade fem träffar och på hösten fyra.

Keramik
Kursen Keramik – Prova på att dreja, i samarbete med keramiker Yvonne Svensson, erbjöds fyra gånger. Två kurser startade, en under hösten och en under våren.

 

Samarbeten/samverkan/representation
med Huvudvärksförbundet
Stockholm. Två personer från vår styrelse ingår som ordinarie ledamot respektive ersättare i förbundsstyrelsen.

 

med andra organisationer/föreningar/nätverk
HSO i Stockholms län/Funktionsrätt Stockholms län
Vi har haft ett regelbundet samarbete med HSO/Funktionsrätt Stockholms län under året, bland annat genom deltagande i gemensamma möten. Föreningens ordförande, Marie Lundberg, är ledamot i Fokusgrupp smärta. Hon har deltagit i ordförandestämmor och årsmöten (extra årsmöte 12 mars och ordinarie årsmöte 15 maj).

HSO Stockholms stad
Föreningen ansökte om medlemskap och valdes in som medlem 32 samt presenterades på årsmötet (5 april).

Neurogruppen
Nätverket har träffats sju gånger under året, varav en gång på KS Råd- & stödenheten/äldre. Ett ordförandemöte hölls 19 november. Neurogruppen är en samverkansgrupp där vi tillsammans med andra patientföreningar inom området för neurologi diskuterar gemensamma frågor. Syftet är främst att nå större möjligheter till intressepolitisk påverkan gentemot SLL. I nätverket ingår Epilepsiföreningen, Strokeföreningen, Parkinsonföreningen, Hortonföreningen, Neuroförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Huvudvärksföreningen. Arbetsgrupper, där vår ordförande ingår, har bildats: specialiserade vårdcentraler, patientskolor.

 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Neurologiska kliniken
Till ett av Neurogruppens möten var Petra Björk inbjuden. Hon hade inbjudits för att redovisa för förändringar i organisationen för Råd- och Stödenheten på KS. Enheten riskerade att försvinna och det gjorde den också.

 • Mats Åkesson, vice ordförande i föreningen, har deltagit i möten om det kvalitetsregister för vaskulär huvudvärk som håller på att utvecklas. Mats är:
 • Patientrepresentant i styrgruppen för utformande av kvalitetsregister, Neuroregistret för svåra vaskulära sjukdomar, på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
 • Ledamot i referensgruppen för utformande av Nationellt kvalitetsregister
 • Ledamot i styrgruppen för Tema Neuro patientflöde huvudvärk på KS Huddinge.
 • Ersättare i styrelsen för Funktionshindersdelegationen, som representant för Funktionsrätt Sverige. I delegationen ingår också Lika Unika och Nätverket för Unga För Tillgänglighet (NUFT).

Danderyds Sjukhus, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
Sektionen för högspecialiserad smärtrehabilitering och försäkringsmedicin inom Rehabiliterings-medicinska Universitetskliniken anordnar samverkansmöten för information och diskussion med brukarorganisationerna. Föreningen försöker delta i dessa möten.

Danvik Rehab och Kiropraktik
Danvik Rehab är en landstingsanknuten rehabmottagning. De började hösten 2016 med huvudvärksskola.  Föreningens ordförande, Marie Lundberg, har föreläst ur patientföreningens perspektiv med egen erfarenhet, vid en av träffarna i varje kurs.

Yogamottagningen
Samarbete med Per Söder, yogainstruktör på Yogamottagningen, som erbjuder kvälls- och veckoslutskurser samt föreläsningar om andning, migränyoga etc.

Folkuniversitetet Stockholm
Två forskningsföreläsningar på temat folkhälsa har hållits.

ABF Stockholms län/ABF Stockholm
Utbildning för förtroendevalda. Seminarier. Deltagande i studiekommittén (4-5 möten per år) för att göra gemensamma utbildningsprogram. Föreningen representerades på ABF:s årsmöten.

 

Skrivelser/synpunkter/frågor
HSO/Funktionsrätt Stockholms län:

 • Inför HSO/Funktionsrätt Stockholms läns politikerdebatt i maj inför valet, då landstingspolitiker uppmanades att svara på frågor, kompletterade föreningen med egna frågor som vi skickat till utvalda landstingspolitiker redan i slutet av 2017, inför valet i september 2018, och som vi därefter publicerat på vår hemsida.

Utbildning för förtroendevalda 
HSO/Funktionsrätt Stockholms läns – seminarier/kurser:

Representanter för föreningens styrelse har under året 2018 deltagit i flera av HSO/Funktionsrätts seminarier:

 • Nya Dataskyddslagen GDPR (9 april)
 • Tillsammans för barn och ungdomar, samarbetsprojekt/nätverk för föreningar (12 april)
 • Lär känna HSO/Funktionsrätt/Vårmingel (26 april)
 • Möt dina landstingspolitiker (31 maj)
 • Paneldebatt – Funktionshinderfrågor (21 augusti)
 • Hälso- och sjukvården 2040 (24 september)
 • 1 Webbdirektivet som verktyg (4 oktober)
 • Politisk påverkan, Mårten Jansson (5 oktober)
 • 2 Digital kommunikation (11 oktober)
 • Nätverksträff barn/unga (22 oktober)
 • Vintermingel (5 november)
 • Hälso- och sjukvård (8 november)

HSO Stockholms stad
Skolkonferens i ABF-huset (29 maj)

Paneldebatt – Funktionshindersfrågor (21 augusti)

ABF Stockholms län/ABF Stockholm
Studiekonferens (26 september)

 

Övrigt (Övriga seminarier)

 
Huvudvärksförbundet
Föreningen deltog i förbundets kurs i GDPR och seminarium ”Inspiration” under Förbundsstämman helgen 26-27 maj.

Föreningssupport (FS) 
Föreningen har deltagit i FS kurs i registervård och GDPR.

Tollare kurs och konferens
Utbildning i styrelsearbete för föreningens styrelseledamöter (sju deltog) med kursledare från Centrum för Ideellt Ledarskap (24-25 november).  Kursen bekostades av ABF:s bidrag för verksamhetsutveckling.

Naprapathögskolan

En representant för föreningen har tidigare besökt Naprapathögskolan och informerat om föreningens arbete.  De är intresserade av samarbete och har ombetts komma in med ett förslag.

 

Påverkansarbete
Kontakt/möten med landstingspolitiker, representanter för vården etc.

Efter SKL:s Fokusrapport Nationellt uppdrag – Smärta som kom i december 2016 kontaktade föreningen de politiker inom SLL som vi tidigare haft kontakt med. Vården för människor med svår huvudvärk fanns med bland de områden som valdes ut till fokusområden, dvs. områden som särskilt bedömdes behöva förbättringar.

 • Primärvårdsmöte med rehabmottagningar inom neurologi och Akademiska Vårdcentraler (AVC) (17 januari). Marie Lundberg och Jay Lewis, Danvik Rehab och Kiropraktik, medverkade. Vårt främsta önskemål var att huvudvärksskolor skulle inrättas inom primärvården. Enligt deltagande representanter måste det finnas forskningsevidens för att komma igång med huvudvärksskolor.
 • Fokusgruppsmöte, SLL, (13 februari) som handlade om att man vill ha ett breddat patientperspektiv genom så kallade partnerskap, till exempel patient – läkare, för att stärka patientens roll. Ordet partner signalerar att man ska betraktas som två likvärdiga parter. Troligtvis kommer man att värdesätta patientföreningarnas roll på ett annat sätt också.
 • Möte med läkaren Bo Bertilson, Karolinska Institutet, (13 februari). Han vill samla olika patientorganisationer (ett femtiotal) som har patienter med diffus smärta utan direkt orsak, till ett möte 14 mars. I många fall finns skador på skelettet som orsakar denna smärta. Bertilson vill bygga upp en databas över dessa patienter som ska ligga till grund för forskning. Vi kontaktade honom efter mötet för att få information om vad som hände.
 • Hearing i Landstingshuset i samarbete med KD (14 mars) för att belysa hur det står till med vården för dem som har svår huvudvärk. Underlag för innehållet i hearingen var bland annat resultatet av den enkät som genomförts bland deltagarna i våra HV-skolor.
  Föreningens ordförande Marie Lundberg inledde tillsammans med Ella Bohlin (KD). Övriga medverkande var:

Anna Karin Wallberg (Huvudvärksförbundets ordförande) om behovet av nationella riktlinjer

Frida de Maré (patient) om livet med kronisk migrän

Ingela Nilsson Remahl (neurolog): Migrän, en kronisk neurologisk sjukdom

Tor Ansved (neurolog): Vad kan neurologen göra för huvudvärkspatienten?

Möte med Susanne Nordling (MP) den 22 mars. Eftersom huvudvärk är ett så vanligt hälsoproblem föreslog hon att det skulle anordnas en hearing inom Landstinget.

Jay Lewis (sjukgymnast) om Danvik Rehabs huvudvärksskola

Mats Ek (medicinsk sakkunnig, HSF): Huvudvärksvården i SLL – nu och i framtiden

 

 • Politikerutfrågning med HSO/Funktionsrätt Stockholms län (31 maj). Vi kompletterade med föreningens egna frågor till politikerna.

 

 • Järvaveckan, den alternativa politikerveckan, 9-17 juni. Föreningen medverkade kl 18-20 (14 juni).

 

 • SKL:s fokusrapport Uppdrag – Smärta gav också upphov till en interpellation från Petra Larsson (S) till landstingsfullmäktige. En splittrad vårdkedja för patienter med långvarig smärta. Hon ställde frågor om vilka åtgärder Alliansen tänker vidta efter SKL:s utvärdering av smärtvården i Stockholm och om de tänker påbörja arbetet med specifika vårdprogram för olika smärttillstånd. Interpellationen besvarades av Ella Bohlin (KD).

Frågor till landstingspolitiker inför valet  
Inför valåret 2018 ställde vi följande skriftliga frågor till landstingspolitikerna:

 • På vilket sätt vill ditt parti förbättra primärvården så att den bättre tar hand om vanliga folkhälsoproblem som huvudvärk och migrän?
 • Vilka rehabiliteringsmöjligheter vill ditt parti medverka till för att förbättra för oss som lider av svår huvudvärk?

Partierna svarade per 31 januari 2018. Svar kom från S, MP, M, L, KD, V och finns på vår hemsida. Svaren har spridits till medlemmarna.

Före valet ställde även vårt förbund frågor till politiker i landstingen.

1) Hur vill ditt parti hjälpa människor i regionen/landstinget med migrän och svår huvudvärk? Svar i % samt andel som markerat alternativet.

 • Utbilda personal inom primärvården (92 %), 7/8 markerade alternativet.
 • Utveckla regionalt vårdprogram för personer med huvudvärks- och/eller migrändiagnoser (76 %), 5/8.
 • Etablera regionala huvudvärksenheter eller motsvarande med uppdraget och nödvändiga resurser att utbilda och utveckla primärvården i omhändertagandet av personer med huvudvärks- och/eller migrändiagnoser (84 %), 6/8.

2) Vad vill ditt parti göra i regionen/landstinget i den kommande mandatperioden så att personer med kronisk migrän och andra former av svår huvudvärk får tillgång till adekvat specialistvård?

 • Utbilda personal inom primärvården (84 %), 6/8
 • Utveckla regionalt vårdprogram för personer med huvudvärks- och/eller migrändiagnoser (76 %), 5/8
 • Etablera regionala huvudvärksenheter eller motsvarande med uppdraget och nödvändiga resurser att hantera patienter remitterade från primärvård (84 %), 6/8
 • Införa/utvidga befintligt vårdval med specialistbehandling för huvudvärks- och migränsjukdomar (54 %), 5/8

Svar kom från M, C, L, KD, S, MP, V, SD.

Vänsterpartiets motion om att inrätta huvudvärksskolor inom SLL har behandlats inom landstinget flera gånger under året.

31/5                    Tjänsteutlåtande Barbro Naroskyn, Hälso- och sjukvårdsdirektör

14/6                    Sammanträde i programberedning Folkhälsa och psykiatri

19/6                    Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden

6/11                    Sammanträde i Landstingsstyrelsen

20/11                  Sammanträde i Landstingsfullmäktige

På det sista sammanträdet debatterades motionen och efter votering beslutade man enligt Alliansens förslag – att inte inrätta huvudvärksskolor.

Förbundets frågor och politikernas svar (tillsammans med förbundets och Huvudvärkssällskapets skrivelse till Socialstyrelsen om Nationella riktlinjer) användes som underlag till det uppföljande mötet med de politiska sekreterarna inom den blågröna majoriteten 5 december.  De menade att det inte var politikernas roll att styra vården och att det mycket väl går att starta verksamheter som huvudvärksskolor och huvudvärksmottagningar. Vi framförde att vården inte startar åtgärder innan det finns evidens att de ger effekt. De lovade återkomma med svar på våra frågor.

 • Vilka Huvudvärksskolor inom Primärvård, Primärvårdsrehab finns?
 • Vilka tjänstemän ska vi kontakta i ärendet?

Vi fick inte svar på frågorna under 2018.

Övrigt

European Migraine Day of Action – 12 september

Dagen uppmärksammades genom en föreläsning av Tor Ansved ”Vad kan neurologen göra för huvudvärkspatienten?” i samarbete med Folkuniversitetet Stockholm.

Podcast – HeadPodd
Förbundets HeadPodd avsnitt 7 handlade om huvudvärksskolor. Helena Elliott intervjuade Marie Lundberg om hennes arbete med föreningens huvudvärksskolor samt en deltagare om Monicha Noréns huvudvärksskola.

Enkäter

En enkät hade sänts ut till samtliga deltagare i föreningens huvudvärksskolor 2016-2018. 81 svar inkom. Resultatet presenterades på Hearingen i Landstingshuset 14 mars. Det mycket positiva resultatet visade bland annat hur cirka 70 % av deltagarna tyckte att de fått ökade kunskaper inom många områden.

Forskningsstudie

Vi fick information om en forskningsstudie (från Novartis) hos Tor Ansved om patienter som tidigare avbrutit förebyggande migränbehandling. Uppgifter om 2464 patienter från flera länder (varav 140 i Sverige) har samlats i en databas.

 

Information 

Huvudvärksföreningen Stockholms informationsfolder
Föreningen har en egen folder som är lättillgänglig och informativ. Den uppdaterades i samband med namnbytet till Huvudvärksföreningen 2017. Under året har en ny rollup framställts, som ska användas vid olika evenemang.

 

Huvudvärksförbundets rikstäckande medlemstidning – HuvudJournalen

Tidskriften skickas ut fyra gånger om året till alla medlemmar i hela landet. Våra aktiviteter finns med i samtliga nummer utgivna under året.

HuvudNytt

Förbundets nya satsning för intern kommunikation. Ska gå till förtroendevalda i alla förbundets föreningar för att sprida goda exempel.

Huvudvärksförbundets informationsflyer och diagnosblad

Flyer och diagnosblad: Spänningshuvudvärk, Migrän, Hortons huvudvärk, Arnold Chiari, Huvudvärk hos barn och unga samt migrän/huvudvärksdagbok för vuxna och för barn/unga delas ut i samband med aktiviteter och andra interna och externa evenemang och samarbeten.

Huvudvärksförbundets kampanj – #FörHuvudsaken

En informationskampanj, både traditionell i dokumentform och via sociala medier, startade i augusti och pågick under höstterminen. Migrändagen 12 september uppmärksammades speciellt.

Föreningens kampanj – ABC (Apotek-Bibliotek-Centrum)

Under hösten la vi ut informationsfoldrar, medlemstidningar och ”glömde” flyers på olika lämpliga ställen runt om i samhället.

Information till ansvariga inom skolhälsovården i alla länets kommuner

Föreningen har kontaktat dessa och informerat om vårt material om huvudvärk hos barn och ungdomar för vidarebefordran till skolsköterskor.

Medlemsinformation

Samtliga medlemmar har under året fått två nyhetsbrev, där föreningens program presenterats. De medlemmar som har uppgett e-postadress har även fått påminnelser och mer information om kommande aktiviteter. Alla nya medlemmar får ett välkomstmejl/brev.

 

Hemsidanwww.migrania.se.

Hemsidan innehåller information om föreningen och aktuella aktiviteter, nyheter om forskning och senaste nytt om huvudvärk samt information om olika huvudvärkssjukdomar och behandlingsformer.

 

Sociala medier – Facebook och Instagram

Föreningen har en grupp och sida på Facebook som heter ”Huvudvärksföreningen Stockholm” och ett Instagramkonto med samma namn.

Medlemsförmåner

Föreningen har ett antal medlemsrabatter annonserade via hemsidan.

 

 

 

Kontakter med medier

Genom en kontakt som Fredrik Mellberg på Svenska Dagbladet (SvD) tog med föreningens ordförande initierades en artikelserie, ”Den dolda migränen”. Den startade 8 juli i SvD och publicerades både digitalt och i pappersversion. Totalt publicerades 14 artiklar, varav en handlade om vår huvudvärksskola och både cirkelledare och deltagare intervjuades. En artikel var en debattartikel som förbundsordförande Anna Karin Wallberg skrivit. Två filmer med egenberättelser fanns tillgängliga för prenumeranter. I anslutning till artikelserien skrev DN om huvudvärk på sin ledarsida och Mattias Linde intervjuades om ökad huvudvärk hos ungdomar och den nya diagnosen ”sannolik migrän”.

 

Föreningsbidrag/Landstingsbidrag
Landstingsbidrag har beviljats på samma nivå som tidigare år. Föreningen har dessutom fått ett bidrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden för att anordna huvudvärksskolor/samtalsgrupper samt ett bidrag till Tollarelägret med huvudvärksskola.

Bidrag från SPSM
Via Tollare folkhögskola fick vi bidrag för genomförande av Tollarelägret från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).

Bidrag från ABF
Vi har fått verksamhetsbidrag från ABF som grundar sig på vår inrapportering av aktiviteter.  Vi har även fått bidrag för verksamhetsutveckling.

Styrelsemöten
Under året har styrelsen haft 9 protokollförda styrelsemöten, ett ordinarie årsmöte och därpå följande konstituerande möte.

Styrelsen
Föreningens styrelse har under året bestått av:

Ordförande                                    Marie Lundberg
Vice ordförande                            Mats Åkesson
Vice ordförande                            Ewa Bäckström
Kassör                                             Britta Hjort Ekström
Sekreterare                                    Kerstin Svedberg
Ledamot                                         Anna Smidhammar
Ledamot                                         Frida de Maré                                Entledigad 2019-01-21

Suppleant                                       Leonore Nyström

Suppleant                                       Marie Korsén
Suppleant                                       My Foster
Suppleant                                       Rim Araz
Suppleant                                       Ulrika Westin

Revisor                                            Stig Privén
Revisorssuppleant                       Inger Bodin

 

Årsmöte
Årsmötet hölls 28 mars 2018, med årsmötesordförande Annika Hässler, ordförande i HSO i Stockholms län/Funktionsrätt Stockholms län.

 

Kansli

Lisa Ståhl har under året varit deltidsanställd (50 %) på föreningens kansli. Marie Lundberg har arbetat som timanställd ledare för huvudvärksskola/samtalsgrupp. Yvonne Sandin har varit timanställd för att sköta föreningens ekonomi och Ewa Bäckström har varit timanställd ledare för bokcirkeln.

Huvudvärksföreningen Stockholms kansli finns i Funktionsrätt Stockholms läns lokaler, Sankt Göransgatan 84, 3 trappor. Konferenslokaler/aktivitetslokaler i porten bredvid, ÅttiotvåAn, Sankt Göransgatan 82 A, används för föreningsaktiviteter.

 

Stockholm den 6 mars 2019

Marie Lundberg                                     Mats Åkesson              Ewa Bäckström

Kerstin Svedberg                                Britta Hjort Ekström       Anna Smidhammar

Frida de Maré

 

Huvudvärksföreningen Stockholms, S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm
Tel: 0704-83 60 07, e-post: kansliet@migrania.se hemsida: www.migrania.se

 

backtotop